Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

 a) PROJEKTY, DO KTERÝCH JE MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAPOJENA:

1. ,,KVĚTINY´´ aneb  ,,Pomůžeme všichni společně kytičkám, aby byly znovu barevné? Déšť jim smyl všechny barvy z okvětních lístků,,

Úkol: Splnit všech 10 úkolů za celý školní rok tak, aby bílé květiny mohly být zase barevné.
Každý měsíc na dveře třídy vyvěsíme 1. nový úkol k probíranému tématu. Úkol splní maminka nebo tatínek s dítětem doma a výrobek či jiný druh konečného díla donesou společně do mateřské školy. Vždy posuneme barevný lístek s eznačkou dítěte o jedno pole směrem nahoru k bílé květině.

Cílem je: vzájemná spolupráce mezi mateřskou školou a rodiči, zároveň spolupráce mezi rodičem a dítětem. Prostřednictvím úkolů u dětí rozvíjet samostatné rozhodování, fantazii, tvořivé myšlení, schopnost tolerance a porozumění. Prohlubování vztahu mezi rodičem a dítětem, radost z dobře vykonané práce. Při prezentaci svého díla v dítěti podpořit sebejistotu a rozhodnost. 
Doba trvání: září – červen, na konci června vyhodnocení a předání odměny

Nejdůležitější metody: nápodoba, pozorování, hra, experiment, tvoření

Nabízené činnosti a příležitosti: tvoření z přírodních materiálů, vymýšlení básniček či písniček, kresba, malba, pohybové cvičení…

Nástěnku s jednotlivými okvětními lístky a značkami dětí naleznete na zdi vlevo - před vstupem do třídy.

 

ÚKOL : ČERVEN : ,,Sluníčko už krásně hřeje, co to může znamenat? Přeci, že je tady léto, můžeme se radovat !,,

Úkolem je : Volná kresba na téma: ,, Co mě čeká o prázdninách ?

Popovídejte si společně s Vašim dítětem o tom, co Vás čeká o letních prázdninách a na základě toho dítě nakreslí, co ho čeká…..

Výkres doneste do mateřské školy nejdéle do pondělí 24.6.2024, budeme si o zážitcích povídat.

2. ŠABLONY I : Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Pardubice,Kyjevská  
opjakletak

 3. CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Od školního roku 2012/2013 jsme zapojeni do celostátní kampaně nazvané CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.

Informace a aktuality naleznete na dveřích v šatně.

 

Motto : „Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“ 

 

Tuto celostátní, osvětovou a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice,  založila v roce 2006 Eva Katrušáková jednak s cílem podpořit čtenářskou gramotnost u dětí a mládeže,  ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Aktivity nejsou určeny pouze pro děti, ale zapojují se celé generace.

 

Cílem u nás ve školce je :

  - budovat pevnou vazbu mezi pedagogem a dítětem prostřednictvím hlasitého předčítání
  - prostřednictvím příběhů vštěpovat dětem základní pravidla lidského soužití
  - budovat kladný vztah ke knihám

 

Ve třídě je dětská knihovna, kam mají děti denně přístup a podle svého zájmu si knihy vybírají, prohlíží a tím získávají poznatky z různých literárních žánrů.
Děti mají možnost si z domu donést knihu, kterou následně prohlížíme, či čteme např. po svačince nebo při odpoledním odpočinku.      

Rodiče mohou kdykoliv během roku chodit do mateřské školy předčítat dětem pohádky, společně s nimi o tom hovořit.                     

S dětmi si čteme průběžně celý školní rok.

 


 b) PROJEKTY, DO KTERÝCH BYLA MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAPOJENA:

1.  PROJEKT DIGITALIZUJEME ŠKOLU  

digitalizujeme

 

 

2. ,, ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ PARDUBIČKY,   ŠABLONY III

NextGenerationEU

Cíl :  rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Vybrané aktivity: Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity bylo poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňovala vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity byl rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vedla k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.