Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

 Přijímací řízení do mateřské školy

POČET VOLNÝCH MÍST PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025  : 11 ( možná i více :-)

Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu, pohrát si a dozvědět se potřebné informace.
Pravidelně je v mateřské škole konán "Den otevřených dveří" ( více inforamcí naleznete ZDE. )  

Ředitel základní a mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a §2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005 Sb, v platném znění.

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte - do výše kapacity školy.

Zákonný zástupce žádost vyplní na adrese: https://zapisyms.pardubice.eu., v řádném přijímacím termínu : od 22.4. 2024 do 13.5.2024,
který je každoročně veřejně vyhlášen ve spolupráci s MmP.

Žádosti jsou hodnoceny dle platných kritérií ( ke stažení ZDE ) a podmínek ( ke stažení ZDE ) pro daný školní rok, které jsou včas zveřejněny na webu mateřské školy, popř. vyvěšeny ve venkovní vitríně na plotě mateřské školy.

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

 

Důležité informace k vyplnění žádosti:

Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.

V případě podání žádosti na více mateřských škol vytiskněte takový počet žádostí, na kolik mateřských škol dítě hlásíte. ( Vyplnit jdou maximálně 3 mateřské školy )

Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte o umístění dítěte zájem.

Žádost po vygenerování vytiskněte, PODEPIŠTE a nechte potvrdit DĚTSKÝM LÉKAŘEM,který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd. Potvrzení od lékaře nesmí být starší více než jeden měsíc.

ŽÁDOST S DALŠÍMI DOKUMENTY ( viz seznam níže ) PŘINESTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V TERMÍNU :
od 13.5.2024 do 14.5.2024 v čase od 8: 00 hod. do 16:00 hod.

JE NUTNÉ SI ZAREZERVOVAT PŘEDEM TELEFONICKY ČAS A DATUM,
KDY S PŘIHLÁŠKOU DO MŠ PŘIJDETE!

TERMÍN A ČAS JE NUTNÉ SI ZAREZERVOVAT NA TELEFONNÍM ČÍSLE : 734 322 050
( p.Dvorská, zástupce ředitele MŠ ) NEJDÉLE DO PÁTKU 10.5.2024!!

 

OSTATNÍ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE :

 • rodný list dítěte ( při zaslání žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání doložit k nahlédnutí )

 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte ( při osobním podání - doložit k nahlédnutí )

 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte ( při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí )

 • doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců a podáváte přihlášku na   
                                                          jinou, než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny  
                                                          pobytu - naše spádové oblasti naleznete na našich webových stránkách

 • doklad o skutečném bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu
                                                      z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Kromě osobního podání Žádosti v mateřské škole, lze využít i následující způsoby doručení:

datovou schránkou (soukromé osoby, nikoliv pracovní datovou schránkou)

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí pouze prostý e-mail )

poštou - doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost se všemi přílohami.

 

Žádosti jsou evidovány v pořadí podle kritérií a podmínek platných pro daný školní rok. Kritéria a podmínky přijímacího řízení budou uveřejněna před zápisem na webových stránkách mateřské školy.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na webu školy a umístěn do venkovní vitríny mateřské školy do 30. dne od podání žádosti. Seznam bude uveřejněn po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v žádosti.

 

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitel školy podle vydaných Podmínek a Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Černá za Bory, Hostovická 26. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitel školy (na základě Kritérií MŠ Černá za Bory) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

 

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitel školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. MmP pouze nahlásí případný počet volných míst
(a toto aktualizuje)..

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

 

2.Přijímací řízení na základní školy

 Den otevřených dveří v ZŠ Pardubičky je naplánovaný na 8.4.2024 v odpoledních hodinách - více informací upřesníme.

- veškeré informace Vámi vybrané základní školy naleznete na jejich webových stránkách

- přijímací řízení probíhá pomocí webové aplikacehttps://zapisyzs.pardubice.eu/ ), kde se vytvoří  žádost o přijetí dítěte do základní školy.

 Jak zápis probíhá?

 1. Vydání žádosti: vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti : od 18.3.2024

 2. Příjem žádostí v ZŠ ( zápis ) : 17.4.-18.4.2024

 

- informace k ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY naleznete ZDE.

- DESATERO  pro rodiče dětí předškolního věku naleznete ZDE.

- Svým dětem můžete NÁSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY usnadnit i s následujícími DOPORUČENÍMI,která naleznete ZDE.

- "Jak nejlépe vybrat ŠKOLNÍ BRAŠNU?" Doporučení naleznete ZDE.

 

Zákonní zástupci dětí, kteří se rozhodli pro ZŠ Pardubičky :

- s veškerými dotazy se můžete obracet na vedení školy :

- telefonicky 466 650 783,606 648 353

- e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

3.Přijímací řízení do mateřské školy na hl.prázdniny

1. INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ,
    KTEŘÍ NAVŠTĚVUJÍ NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU

- v  termínu, kdy je naše MŠ uzavřena, tedy od 1.7.2024 do 16.8.2024 máte nárok Vaše dítě přihlásit do jiné mateřské školy ( ze spádového obvodu č.2 - viz seznam níže ) ,
  která má dle rozpisu uzavření jednotlivých mateřských škol z MmP otevřeno. 

ROZPIS UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL O HL. PRÁZDNINÁCH KE SHLÉDNUTÍ ZDE.

- musíte se dostavit k přijímacímu řízení s vyplněnou přihláškou  ( ke stažení ZDE) a potvrzením od zaměstnavatele ve vámi vybrané mateřské škole.
  ( dokumenty naleznete na internetových stránkách dané mateřské školy )

Termín přijímacího řízení na hlavní prázdniny je stanoven na 17.4.2024 od 7 : 00 hod. do 16 : 00 hod.

- přijetí dítěte je podmíněno předcházející docházkou do některé z pardubických mateřských škol a zaměstnaností obou rodičů.
  Přednost dostanou děti, jejichž rodiče prokáží, že v požadovaném termínu nedostanou dovolenou.

 

Náš 2. školský obvod:

tvoří území městského obvodu Pardubice III (část Bílého Předměstí a Studánka vč. sídliště Dubina), městského obvodu Pardubice IV (Pardubičky, Nemošice, Drozdice, Mnětice, Staročernsko, Černá za Bory a Žižín), městského obvodu Pardubice VIII (Hostovice) a území východní části městského obvodu Pardubice I (střed města na západě ohraničený pravým břehem řeky Chrudimky)

Mateřská škola Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601,

Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119,

Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691,

Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692,

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579,

Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991,

Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653,

Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90,

Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8,

Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 (mateřská škola na adrese Pardubice – Černá za Bory, Hostovická 26),

Mateřská škola Pardubice-Hostovice 30

 

2. INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ,
    KTEŘÍ NENAVŠTĚVUJÍ NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU

Přijímací řízení na prázdniny probíhá po potvrzení rozpisu uzavření jednotlivých mateřských škol z MmP  a určení počtu volných míst na prázdniny.

Termín přijímacího řízení na hlavní prázdniny je stanoven na 17.4.2024 od 7 : 00 hod. do 16 : 00 hod.

Přijetí dítěte je podmíněno předcházející docházkou do některé z pardubických mateřských škol a zaměstnaností obou rodičů. Přednost dostanou děti, jejichž rodiče prokáží, že v požadovaném termínu nedostanou dovolenou.

Veškeré dokumenty potřebné k přijímacímu řízení budou brzy k dispozici ke stažení na našem webu.